Hoe gaat Het Kunstcafé Drechtsteden met uw gegevens om.

Toepasselijkheid 

Door deze internetsite kuntscafedrechtsteden.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

Gebruiksvoorwaarden Kunstcafé Drechtsteden internetsite

Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Het Kunstcafé Drechtsteden behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan Het Kunstcafé Drechtsteden besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op de Kunstcafé Drechtsteden-site te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door bijdragen te leveren op fora en andere interactieve mogelijkheden en dergelijke op Kunstcafé Drechtsteden internetsites, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

Email verkeer 

De informatie vervat in E mail berichten die door Het Kunstcafé Drechtsteden worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Het Kunstcafé Drechtsteden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyreglement 

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een e-mail naar Het kunstcafé Drechtsteden  info[@]kuntscafedrechtsteden.nl

Het Kunstcafé Drechtsteden behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Het Kunstcafé Drechtsteden uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal Het Kunstcafé Drechtsteden dit melden op haar website.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Het Kunstcafé Drechtsteden is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van Het Kunstcafé Drechtsteden weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie, tenzij anders aangegeven, valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Het Kunstcafé Drechtsteden. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Kunstcafé Drechtsteden niet toegestaan.

De gebruiker garandeert over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op door hem/haar ingezonden materiaal te beschikken en vrijwaart Het Kunstcafé Drechtsteden voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Toepasselijk recht

Op deze website, de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacyreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Beveiligingsproblemen

Het Kunstcafé Drechtsteden vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk en streeft een goede beveiliging daarvan na. Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt. Als u een zwakke plek hebt gevonden, vernemen wij dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Graag werkt Het Kunstcafé Drechtsteden met u samen om onze systemen beter te kunnen beschermen. Daarom verzoeken wij u deze informatie met ons te delen aan de hand van onderstaande richtlijnen.

- Meld uw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar info[@]kunstcafedrechtsteden.nl.

- Maak deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.

- Geef voldoende informatie (bv. uitgebreide omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adressen, URL van het getroffen systeem, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.) zodat Het Kunstcafé Drechtsteden het zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.

- Laat eventueel contactgegevens achter zodat de Het Kunstcafé Drechtsteden met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Wilt u dit per se niet, dan kunt u ook een anonieme melding doen.

- Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem), het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, het gebruik maken van het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.

- Deel het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.

- Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.

Nadat een melding is ontvangen, zal Het Kunstcafé Drechtsteden de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder indien deze zijn contactgegevens heeft achtergelaten. Het Kunstcafé Drechtsteden probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen. Indien gewenst zal de melder daarbij uiteraard alle bijbehorende credits krijgen.